is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan hun volgens het B.W. toekomt, al verschilt het daarvan ook weinig, komt het voor de Successiewet in aanmerking.

Dit werd door het Bestuur het geval geoordeeld, toen

1°. aan de ouders het vruchtgebruik en aan de kinderen den eigendom was besproken; (P.W. 2/1833. blz. 86. n°. 12.)

2°. ' aan de ouders het genot der zuivere inkomsten van een kapitaal tot aan de meerderjarigheid van hun kind. gemaakt werd; (P.W. 1/1838, blz. 107, n°. 49.)

3°. aan kinderen den blooten eigendom van een kapitaal was gelegateerd, onder bepaling, dat de moeder en ook de vader het vruchtgebruik zouden genieten volgens de wet; (P.W. 1203.)

4°. aan een minderjarige eene geldsom werd gelegateerd. onder bepaling, dat deze moest worden belegd op het grootboek der nationale schuld, terwijl de vader de rente der inschrijving zou genieten, zoolang hij daartoe ingevolge de wet gerechtigd was. (P.W. 3572.)

Daarentegen zag het in een geval, waarin minderjarigen tot erfgenamen waren benoemd, onder bepaling, dat hunne moeder tot op den 20 jarigen ouderdom der kinderen slechts tot de helft van de inkomsten der erfenis zou zijn gerechtigd, eene beperking van het wettelijk vruchtgenot. (P.W. 2399.)

(o) Waardebepaling van met vruchtgebruik of periodieke uitkeeringen belasten eigendom.

Van alles wat wordt geërfd en verkregen onder den last van vruchtgebruik of periodieke uitkeeringen, wordt, bij art. 23 n°. 3 der Successiewet, de waarde bepaald op die van den vollen eigendom, verminderd met de waarde, welke op het tijdstip van de vererving of verkrijging aan het vruchtgebruik of de uitkeering moet worden toegekend.

De waardebepaling van den aldus bezwaarden eigendom komt te pas, zoowel voor de zaken die de over