is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

145

Hebben die zaken geene verkoopwaarde, dan kunnen zij buiten aanmerking blijven.

(dd.) Passief, d.z.: Schulden en lasten der nalatenschap.

De schulden van den overledene worden alle onder het passief toegelaten, mits worde voldaan aan de bij art. 27 gestelde voorwaarden en in de memorie van aangifte de vereischte opgaven voorkomen; van de lasten alleen de begrafeniskosten en wat daaronder door de wet wordt begrepen. (Verg. aant. oo).

De erfgenamen zijn volgens art. 10, behalve tot aangifte van de baten, ook tot aangifte van het passief der nalatenschap gehouden, omdat volgens art. 46 der wet, voor de berekening van het door iederen erfgenaam of legataris verschuldigde successierecht, zijn aandeel in de schulden en lasten kan worden afgetrokken van de waarde van hetgeen door hem uit het actief wordt verkregen.

In den regel zal de schatkist bij de opgave van het passief geen belang hebben, omdat door het niet aangeven daarvan gewoonlijk meer recht zal verschuldigd zijn dan wanneer de opgave wel plaats heeft.

Toch is het omgekeerde mogelijk.

b. v. Iemand laat na tot erfgenaam volgens de wet een natuurlijk erkend kind en een broeder. Hij legateert aan den broeder / 40.000 en benoemt het kind tot erfgenaam. De nalatenschap omvat aan baten ƒ 80.000, aan passief ƒ 20.000.

Wordt geen passief aangegeven dan is ƒ 2000, geschiedt die aangifte wel, dan is ƒ 2400 successierecht in hoofdsom verschuldigd.

Tot nadere aangifte van niet of te weinig aangegeven baten zijn de aangevers verplicht; tot nadere aangifte van schulden kunnen zij worden toegelaten onder de bij de laatste 3 leden van art. 27 gestelde voorwaarden.

Als een waarborg tegen het aangeven van niet be-

10