is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mocht te veel te zijn geheven, teruggegeven. (P.W. 6185, 7126, 9540, 9593, 9656.)

Schulden onder eene ontbindende voorwaarde kunnen dadelijk worden toegelaten, wanneer de voorwaarde bij de indiening der aangifte nog niet is vervuld, terwijl indien dit daarna plaats heeft, het recht dat dan blijkt te weinig te zijn betaald, nog kan worden gevorderd. (P.W. 4513).

Schulden, eerst na het overlijden ontstaan, kunnen in geen geval onder het passief worden gebracht, al vloeien zij ook voort uit eene verbintenis van erflater, die op zijne erfgenamen overging. (P.W. 7206.)

Alleen daarom reeds zouden de verplichtingen der erfgenamen tot inbreng wegens genoten schenkingen, gesteld zij konden als schulden worden beschouwd niet in aanmerking komen. (P. W. 2403, 7593.)

Evenmin :

1°. de door den erflater aan executeuren-testamentairs, voogden, raadslieden, enz. bij testament toegekende belooningen, voor daarbij aan hen opgedragen werkzaamheden; (P. W. 5627.)

2°. het registratierecht, wegens erflaters testament: (P. W. 1058.)

3°. de wegens zijne nalatenschap verschuldigde successie- en overgangsrechten, ook al komen zij volgens het testament niet ten laste van hem, die erft of verkrijgt. (P.W. 2016.)

Was de erflater ten dage van het overlijden borg. dan is er van eene bepaalde schuld te zijnen laste geen sprake.

Het Bestuur der registratie laat evenwel de daaruit voortspruitende verplichting in het passief toe, wanneer de aangevers in de memorie van aangifte verklaren, dat zij als borgen tot betaling zijn aangesproken en hebben betaald, en mits onder de baten worde opgegeven hetgeen tengevolge der betaling, krachtens art. 1876