is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats, wanneer daar tegenover in het actief wordt opgenomen de vordering tot levering der sedert uitgereikte aandeelen; (P.W. 5365.)

9°. vorderingen wegens voorschotten voor den overledene gedaan; (P.W. 5778. 6431.)

10°. die ten laste van den erflater-vruchtgebruiker en ten behoeve van den eigenaar, tot teruggaaf van ontvangen burgerlijke vruchten, voorzoover gene daarop volgens art. 810 B. W. geen recht had (P.W. 5363.), of tot vergoeding der waarde van in vruchtgebruik bezeten en niet meer aanwezige zaken;

11°. een aannemingsprijs, wanneer de daarop betrekkelijke zaak reeds was geleverd, terwijl indien dit na het overlijden plaats heeft, het Bestuur het bedrag nog in het passief toelaat, mits tevens de geleverde zaak worde opgegeven (P.W. 2283) ; is het werk bij het overlijden gedeeltelijk voltooid, dan wordt, indien dit onder de baten is aangegeven, alleen aftrek toegelaten van een gedeelte van den prijs, evenredig aan het voltooid gedeelte. (P. W. 2762.)

Alle schulden van bepaalde geldsommen worden voor haar volle bedrag in het passief toegelaten, onverschillig of de eene minder bezwarend is dan de andere b.v. doordat zij renteloos is of eerst op een ver verwijderd of onzeker tijdstip kan worden opgeeischt. (P.W. 7748, 9703.)

Begrooting van schulden komt alleen te pas, wanneer de schuld bestaat in de verplichting tot levering of afgifte van andere zaken, of het geven van kost, inwoning enz. (P.W. 9991.)

Ook liet het Bestuur der registratie de schatting toe van eene altijddurende jaarlijksche geldelijke uitkeering, waartoe de overledene zich tegenover eene vereeniging had verbonden. (P.W. 8330.)

(gg) „wegens."

De successiewet eischt ten aanzien van de sub a-d