is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze beslissing geldt niet voor de diensten voortvloeiende uit eene making of schenking onder den last om zielmissen te lezen enz.

De beroepsschulden worden, evenals die onder letter a van art. 27 der successiewet bedoeld, alleen toegelaten, wanneer zij niet door de 30jarige verjaring zijn getroffen. De voor sommige dier schulden, in de artt. 2005 —2008 B. W., gestelde verkorte verjaringstermijnen komen dus niet in aanmerking.

(11) Huisschulden.

Deze behooren te worden opgegeven ieder afzonderlijk, met aanwijzing van haren aard en oorsprong, van den tijd waarover zij loopen, en den naam van den schuldeischer.

Sprenger van Eijk verstaat hieronder in de eerste plaats, de schulden voor huishoudelijke benoodigdheden, doch ook alle andere wegens leverantiën, die in den regel zoogenaamd op rekening geschieden en waarbij de totale schuld gewoonlijk bestaat uit verschillende kleine vorderingen, voortspruitende uit nu en dan gesloten overeenkomsten. (S. v. E. n°. 318.)

Het Bestuur der registratie verstaat er onder, schulden wegens benoodigdheden voor de huishouding en in het algemeen, die welke gewoonlijk zonder het opmaken van schriftelijk bewijs worden aangegaan, gedurig en telkens wanneer de behoeften van het dagelijksch leven dit medebrengen. (P.W. 6647.)

Behalve het dienstbodenloon, dat de wet zelf onder de huisschulden rangschikt, worden door het Bestuur o. a. als zoodanig beschouwd :

a. rekeningen van bakkers, slagers, timmerlieden, metselaars, kleermakers, geneesheeren, apothekers enz. (cf. P.W. 3017.);

b. de vordering eener huishoudster, wegens gedane voorschotten voor de dagelijksche benoodigdheden