is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de verwantschap tusschen erflater en verkrijger en zoo niet alles bij wettelijke erfopvolging wordt verkregen, van den titel, krachtens welken wordt verkregen.

(rr) Bij alle aangiften voor het recht van successie wordt, volgens art. 14 der successiewet, tevens opgegeven of de overledene al dan niet eenige goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat en zoo ja, waarin zij bestaan, door wien en bij welken titel de erfstelling over de hand of het vruchtgebruik is ingesteld, aan wien de goederen moeten worden uitgekeerd, wie tot het genot van den eigendom is gekomen of op wien het vruchtgebruik bij opvolging is overgegaan.

Gelijke vermelding wordt geeischt van periodieke uitkeeringen, door het overlijden, bij opvolging overgegaan of vervallen.

De vermelding komt alleen te pas voor de vruchtgebruiken of periodieke uitkeeringen bij testament ingesteld. Met eene globale aanwijzing der goederen kan worden volstaan. (P.W. 10039.)

(Verg. form. XX).

II. De nalatenschap wordt geheel geërfd door kinderen, en het zuiver saldo van hetgeen door ieder verkregen wordt, bedraagt minder dan f 1000.—.

(d. i. de zoogenaamde verkorte aangifte, bedoeld bij art. 12 der successiewet.)

Memorie van aangifte der nalatenschap van A overleden te. den

De ondergeteekenden:

1°. R.

2°. C.

3°. D.

4°. E. en

5°. F.