is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ter zake dezer, woonplaats kiezende ten huize van....

verklaren :

dat op den te zonder bij testament over

zijne nalatenschap te hebben beschikt, is overleden

A.. .., laatst gewoond hebbende te , tot eenige

erfgenamen, ingevolge de wet, nalatende zijne 5 kinderen, de aangevers voornoemd, geboren uit zijn huwelijk met K., die alzoo ieder tot 1f, in nagemeld saldo gerechtigd zijn;

dat de erflater geene onroerende goederen, effecten of rentegevende schuldvorderingen heeft nagelaten;

dat door hem geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik werden bezeten en door zijn overlijden geene periodieke uitkeeringen zijn vervallen, of bij opvolging overgegaan ;

dat het actief der nalatenschap eene waarde vertegenwoordigt van / 4000 en het zuiver saldo ƒ 3000 bedraagt.

Geteekend te den

Behooren er tot de nalatenschap wel onroerende goederen, effecten en rentegevende schuldvorderingen, dan moet de omschrijving daarvan geschieden op de wijze als daarvoor in formulier I sub A, B, C en D der baten aangegeven.

Vermelding der waarden is alleen noodig voor de effecten en rentegevende schuldvorderingen, waarover recht van overgang verschuldigd is. *) Deze behooren specifiek te worden omschreven.

A\ ordt door legatarissen of andere verkrijgers onder bijzonderen titel iets uit de nalatenschap verkregen, dan behoort de memorie bovendien nog de aanwijzing te bevatten van den aard en de waarde van hetgeen zij verkrijgen en krachtens welken titel.

l) Dit bedraagt '/< pCt. voor de rechte lijn en den daarmede gelijkgestelden echtgenoot, in andere gevallen 2 pCt., alles verhoogd met 38 opcenten, zonder dat het totaal van het verschuldigde het batig saldo des boedels mag overschrijden.