is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zuiver saldo boven de / 300, dan is hij successierecht schuldig, daar de vrijstelling voor het recht afhangt van de totale verkrijging uit het saldo.

III. I)e nalatenschap wordt geheel geërfd door kinderen en het zuiver saldo van hetgeen door ieder verkregen wordt, bedraagt meer dan f 1900.—, doch niet meer dan f 1500.—.

4

Memorie van aangifte der nalatenschap van A. . .., overleden te, den....

De ondergeteekenden :

1°. B.

2°. C. en 3°. D.

ter zake dezer, woonplaats kiezende ten huize

van

verklaren :

dat op den.... te...., alwaar hij zijne laatste woonplaats had (of laatst gewoond hebbende te....), zonder bij testament over zijne nalatenschap te hebben beschikt, is overleden A...., tot eenige erfgenamen ingevolge de wet nalatende zijne kinderen, de aangevers voornoemd, geboren uit zijn huwelijk met E...., ieder voor 1/3;

dat de nalatenschap van den overledene bestaat uit: (Zie formulier I).

zoodat het zuiver saldo der nalatenschap bedraagt / 4200.—,

-waartoe de aangevers ieder voor x/3 gerechtigd zijn

of ƒ1400.—;

dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat, en door zijn overlijden geene periodieke uitkeeringen zijn vervallen of bij opvolging overgegaan.

Geteekend te , den