is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze memorie wordt slechts beëedigd door één der aangevers, daartoe door den ontvanger der successierechten aan te wijzen bij eene kennisgeving door dezen binnen 5 dagen na de inlevering te zenden aan het bij de wet of de memorie aangewezen domicilie; overlijdt de aangewezene of wordt hij krankzinnig voordat hij de eed heeft afgelegd dan kan geene nieuwe aanwijzing geschieden en zijn de overige aangevers niet tot de beëediging verplicht.

(Zie over de beëediging nos 37 tot en met 49 hiervoor op bladz. 93 env.)

Het recht op deze aangifte verschuldigd bedraagt, behalve het recht van overgang ad J % met 38 opcenten over het bedrag der nagelaten effecten en rentegevende schuldvorderingen. 1 % met 38 opcenten van ieders erfdeel, nadat van ieders verkrijging / 500 is afgetrokken.

IV. De nalatenschap wordt geheel geërfd door ouders, en het zuiver saldo der nalatenschap bedraagt minder dan f 300.—.

Memorie van aangifte der nalatenschap van A...., overleden te...., den....

De ondergeteekende:

B uit eigen hoofde en als gehuwd met C ,

ter zake dezer, woonplaats kiezende ten huize van....,

verklaart:

dat op den.... te...., alwaar hij zijne laatste woonplaats had (of laatst gewoond hebbende te....), zonder bij testament over zijne nalatenschap te hebben beschikt, is overleden A...., tot eenige erfgenamen ingevolge de wet nalatende, zijne ouders : de aangevers voornoemd, ieder voor de helft;

dat de nalatenschap van den overledene bestaat uit: