is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Zie formulier I)

zoodat het zuiver saldo der nalatenschap bedraagt / 290.—;

dat de overledene geene goederen als bezwaarde of in vruchtgebruik bezat, en door zijn overlijden geene periodieke uitkeeringen zijn vervallen, of bij opvolging overgegaan.

Geteekend te den

Deze memorie is vrij van successierecht, aangezien het saldo beneden de / 300 blijft; recht van overgang over de nagelaten effecten en rentegevende schuldvorderingen, ad i % + 38 opcenten is verschuldigd tot een maximum gelijk aan het zuiver saldo.

De memorie is vrij van eed, wanneer het actief de / 300.— niet te boven gaat.

V. De nalatenschap wordt geheel geërfd door ouders, en het zuiver saldo der nalatenschap bedraagt meer dan f 300.—.

Memorie van aangifte der nalatenschap van A overleden te...., den....

De ondergeteekende :

B uit eigen hoofde en als gehuwd met C

ter zake dezer woonplaats kiezende ten huize van.. .., verklaart:

dat op den.... te...., alwaar hij zijne laatste woonplaats had (of laatst gewoond hebbende te. . . .), zonder bij testament over zijne nalatenschap te hebben beschikt, is overleden A...., ingevolge de wet tot erfgenamen nalatende zijne beide voornoemde ouders,

ieder voor de helft;

dat de nalatenschap van den overledene bestaat uit : (Zie formulier I)

zoodat het zuiver saldo der nalatenschap bedraagt / 400.—;