is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat, en door zijn overlijden geene periodieke uitkeeringen zijn vervallen, of bij opvolging overgegaan.

Geteekend te den

Daar het saldo meer dan / 300 bedraagt is aan successierecht verschuldigd 3 % + 38 opcenten over het saldo, benevens i % + 38 opcenten wegens recht van overgang over de nagelaten effecten en rentegevende schuldvorderingen.

De memorie is aan beëediging onderworpen.

(Zie nos. 37 tot en met 44 hiervoor, op bladz. 93 env.)

VI. De nalatenschap wordt gedeeltelijk krachtens de wet geërfd door kinderen, en gedeeltelijk krachtens testament door den langstlevenden echtgenoot, en het zuiver saldo van hetgeen ieder verkrijgt, bedraagt minder dan f 1000.—.

Memorie van aangifte der nalatenschap van A. .. ., overleden te...., den....

De ondergeteekenden:

1°. B.

2°. C.

3°. D.

4°. E.

ter zake dezer, woonplaats kiezende ten huize van.. . .,

verklaren :

dat op den.... te , alwaar hij zijne laatste

woonplaats had, (of laatst gewoond hebbende te....) is overleden X., tot eenige erfgenamen ingevolge de wet nalatende zijne kinderen, de aangevers sub 2°, 3° en 4° genoemd, uit zijn huwelijk met de sub 1° genoemde aangeefster geboren ;

dat erflater echter bij testament verleden voor