is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

notaris ter standplaats.... den...., zijne genoemde echtgenoote heeft benoemd tot erfgename van het beschikbaar gedeelte zijner nalatenschap, zoodat de aangevers ieder voor J in nagemeld saldo gerechtigd zijn;

dat de erflater geene onroerende goederen, effecten of rentegevende schuldvorderingen heeft nagelaten, dat door hem geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik werden bezeten, en door zijn overlijden geene periodieke uitkeeringen zijn vervallen of bij opvolging overgegaan;

dat het zuiver saldo der nalatenschap bedraagt ƒ 3600. en het actief eene waarde vertegenwoordigt van / 3800. Geteekend te den

(Verg. formulier II en daarbij gemaakte aanteekeningen.)

VII. De nalatenschap wordt gedeeltelijk geërfd krachtens de wet door kinderen en gedeeltelijk krachtens testament door den langstlevenden echtgenoot, en het zuiver saldo van hetgeen door ieder wordt verkregen, bedraagt meer dan f 1000.—, doch niet meer dan f 1500.—.

Memorie van aangifte der nalatenschap van A.. . ., overleden te.. .., den....

De ondergeteekenden 1°. B....,

2°. C.

3°. D. en 4°. E.

ter zake dezer, woonplaats kiezende ten huize

van

verklaren :

dat op den.... te alwaar hij zijne laatste woonplaats had, (of laatst gewoond hebbende te ) is

overleden A tot eenige erfgenamen nalatende,