is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingevolge de wet, zijne 3 kinderen, de aangevers sub 2°, 3°, en 4°, geboren uit zijn huwelijk met aangeefster sub 1°;

dat de erflater bij zijn testament verleden voor notaris. . .. ter standplaats den , zijne genoemde echtgenoote heeft benoemd tot erfgename van het beschikbaar deel zijner nalatenschap;

dat mitsdien de vier aangevers ieder voor J in nagemeld saldo gerechtigd zijn ;

dat de nalatenschap van den erflater bestaat uit: (Zie formulier I.)

zoodat het zuiver saldo der nalatenschap bedraagt / 5600.—, waartoe de aangevers ieder voor £ gerechtigd zijn of / 1400.—;

dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat, en door zijn overlijden geen periodieke uitkeeringen zijn vervallen, of bij opvolging overgegaan.

Geteekend te , den ,

(Verg. de aanteekeningen op formulier III, welke ook hier van toepassing zijn.)

VIII. De nalatenschap wordt geërfd door kinderen, en het zuiver saldo van hetgeen door ieder wordt verkregen bedraagt minder dan f 1000.—; de erflater heeft een legaat besproken, niet van het recht vrijgesteld en niet bestaande in eene vaste en bepaalde som.

Memorie van aangifte der nalatenschap van A...., overleden te...., den....

De ondergeteekenden 1°. B. en 2°. C.

ter zake dezer, woonplaats kiezende ten huize van..,