is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijden geene periodieke uitkeeringen zijn vervallen, of bij opvolging overgegaan.

Geteekend te, den....

Het op deze memorie verschuldigde recht van successie bedraagt 4% over het aandeel, dat aangever volgens de wet ware opgekomen en 10 % over hetgeen door hem meer dan dit aandeel wordt verkregen, alles vermeerderd met 38 opcenten en onverminderd het recht van overgang, ad 2 % + 38 opcenten, over het bedrag der nagelaten effecten en rentegevende schuldvorderingen.

Het aandeel bij versterf wordt berekend in den boedel zooals die volgens de successiewet moet gerekend worden te zijn samengesteld en behooren daaronder dus ook begrepen te worden de zaken, die volgens art. 1 bis der wet van 1859 en de artt. 3, 6 env. van die van 1897, geacht worden tot de nalatenschap te behooren; alles verminderd met de voor aftrekvatbare lasten en schulden des boedels.

Op zijne meening dat het aandeel bij versterf altijd moet worden berekend over het bedrag waarover het successierecht verschuldigd is, is het Bestuur der registratie teruggekomen bij min. res. dd° 2 November 1907 (P.W. 10111) en berekent dit thans (cf. S. v. E n°. 357 noot 1, Wiersum n°. 335 en de Wilde § 889) in het zuiver saldo der nalatenschap.

Voorbeeld :

Een erflater, die aan -zijn broeder B , eenig

erfgenaam bij versterf, / 20000 legateert, benoemt X, hem niet verwant, tot eenigen erfgenaam. X. aanvaardt de nalatenschap zuiver, welke omvat:

aan actief / 15000.—

„ passief - 5000.—

zuiver saldo.... / 10000.—