is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er is dus schuldig door B., voor successierecht

4 % over ƒ 10.000.— = / 400.— en 10% „ - 5000.— = - 500.—

Samen / 15.000.— / 900.—

Meer dan het actief wordt niet belast.

Het bestuur berekende vroeger B's aandeel bij versterf i. c. op ƒ 15000.— en achtte dus slechts ƒ 600.— hoofdrecht schuldig.

XII. De nalatenschap wordt krachtens de wet geheel geërfd door broeders- en zusterskinderen.

Memorie van aangifte der nalatenschap van A...., overleden te...., den....

De ondergeteekenden:

1°. B....,

2°. C....,

3°. D

4°. E.... en 5°. F....,

ter zake dezer, woonplaats kiezende ten huize van. ., verklaren:

dat op den.... te...., alwaar hij zijne laatste woonplaats had (of laatst gewoond hebbende te....), zonder bij testament over zijn nalatenschap te hebben beschikt, is overleden A.. , tot eenige erfgenamen, ingevolge de wet, nalatende de aangevers sub 1°. en 2°., als kinderen en wettige representanten van wijlen erflaters volle broeder G, geboren uit diens huwelijk met H, samen voor de helft, en de aangevers sub 3C., 4°. en 5°., als kinderen en wettige representanten van wijlen erflaters volle zuster I, geboren uit haar huwelijk met J, samen voor de wederhelft;