is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de nalatenschap van den erflater bestaat uit:

(Zie formulier I).

zoodat het zuiver saldo der nalatenschap bedraagt ƒ 10000.—;

dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat en door zijn overlijden geene periodieke uitkeeringen zijn vervallen, of bij opvolging overgegaan.

Geteekend te...., den

Het recht van successie bedraagt 6 % met 38 opcenten, dat van overgang over de nagelaten effecten en rentegevende schuldvorderingen 2 % met 38 opcenten.

XIII. De nalatenschap wordt krachtens testament geheel geërfd door een broerskind, bij versterf slechts tot de helft gerechtigd.

Memorie van aangifte der nalatenschap van A.. .., overleden te...., den

De ondergeteekende:

B....,

ter zake dezer, woonplaats kiezende ten huize van. ., verklaart:

dat op den , te alwaar hij zijne laatste

woonplaats had (of laatst gewoond hebbende te ),

is overleden A....;

dat de erflater bij testament verleden voor

notaris ter standplaats.. . ., den.. .., hem aangever heeft benoemd tot eenigen erfgenaam zijner nalatenschap;

dat de erflater bij versterf tot erfgenamen zou hebben nagelaten: den aangever als eenig kind van wijlen