is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C.. .., die een volle broeder was van erflater, voor de helft en voor de wederhelft D.. .., volle zuster des erflaters;

dat de nalatenschap van den erflater bestaat uit:

(Zie formulier I).

zoodat het zuiver saldo der nalatenschap bedraagt / 10000.—;

hetwelk geheel door den aangever wordt verkregen;

dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat, en door zijn overlijden geene periodieke uitkeeringen zijn vervallen, of bij opvolging overgegaan.

Geteekend te...., den

Het recht van successie bedraagt 6 % over hetgeen bij versterf zou zijn verkregen en 10 % over het meerdere, het recht van overgang 2 % over de waarde der nagelaten effecten en rentegevende schuldvorderingen, onverminderd de van die rechten verschuldigde 38 opcenten.

Verg. de aanteekening op form. XI.

XIV. De nalatenschap wordt geërfd door nietverwante personen. De erflater heeft verschillende legaten besproken.

Memorie van aangifte der nalatenschap van A...., overleden te...., den

De ondergeteekenden:

1°. B.... en 2°. C....,

ter zake dezer, woonplaats kiezende ten huize van,., verklaren:

dat op den.... te...., alwaar hij zijne laatste woonplaats had (of laatst gewoond hebbende te....), is overleden A.. ..;

dat de erflater bij zijn testament (a) verleden voor..,