is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

notaris ter standplaats. . .., den. . .., de aangevers, die hem niet verwant zijn, heeft ingesteld tot eenige erfgenamen en heeft besproken de volgende legaten (b), die alle door de mede aan den erflater met-verwante

bevoordeelden worden genoten;

1°. aan D.. .. in contanten eene som van / 4000. ; 2°. aan E.. . . erflaters huis met erf en tuin, staande en gelegen te, bij het kadaster der gemeente. . . .,

bekend onder sectie I, n° hierna onder het actief

des boedels uitgetrokken ter waarde van / 10000.—;

3°. aan F drie perceelen weiland, gelegen te. .,

bii het kadaster der gemeente.. .., bekend onder sectie C n°8 ...., groot 3 H.A., hierna uitgetrokken ter waarde van / 9000.—, onder den last om uit de inkomsten daarvan, jaarlijks een bedrag van / 100.— (c) uit te keeren aan G, die blijkens hierbij overgelegde geboorteacte, ten dage van erflaters overlijden, den leeftijd van 42 jaren had bereikt;

4°. aan zijn dienstknecht H. . .., (blijkens hierbij overgelegde geboorteacte, ten dage van erflaters overlijden, oud 35 jaren), de kleederen en lijfssieraden, die in zijn boedel zullen gevonden worden, hierna onder

n° van het actief vermeld en geschat op / 500.—,

en bovendien jaarlijks eene som van / 200.—, hem levenslang, in 4 gelijke termijnen per kwartaal uit te

keeren*

5°. 'aan I (blijkens hierbij overgelegde geboorteacte, ten dage van erflaters overlijden, oud 35 jaren) het vruchtgebruik (d) van een kapitaal van / 5000. door de aangevers, overeenkomstig de bepalingen van

het testament te beleggen;

6°. aan zijne huishoudster P (blijkens hierbij

overgelegde geboorteacte, ten dage van erflaters overlijden, oud 43 jaar), eene lijfrente van / 500.— per jaar. levenslang, aan te koopen bij de Levensverzekeringmaatschappij „Utrecht"; voor welken aankoop door de aangevers een bedrag van / 6000.- is besteed (e);