is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7°. aan de Roomsch-Katholieke kerk te de

som van / 6000.— onder den last om gedurende 20 jaren, jaarlijks 12 heilige missen te doen lezen voor de rust van des erflaters ziel en waarvoor uit de renten van het kapitaal aan den tijdelijken pastoor van genoemde kerk jaarlijks een bedrag van ƒ 150.— zal moeten worden uitgekeerd (f);

8°. aan J. . .., die blijkens hierbij overgelegde geboorteacte op den dag van erflaters overlijden den ouderdom van 41 jaren had bereikt, de vruchten en inkomsten, gedurende zijn leven, van de boerenplaats.

hierna onder n° van het actief vermeld ter

waarde van / 60000.— (g);

9°. aan het Diaconie Weeshuis te het vruchtgebruik gedurende 25 jaren, van een perceel bouwland te...., kadastraal bekend in de gemeente. . .., onder sectie.... n°... ., groot 4 H.A., hierna onder n°.. . . van het actief vermeld ter waarde van / 8000.— (h);

10°. aan K.. .. als belooning voor zijne moeite als executeur-testamentair, eene som van / 2000.— (i);

11°. aan Q , eene som van / 10000.—, onder

verplichting om zijn eigen huis staande en gelegen te.. .. en kadastraal bekend in de gemeente. . .., onder sectie.... n°... ., af te staan aan de erfgenamen van erflater, welk perceel eene waarde bezit van / 8000.— (b);

12°. aan R.... het vruchtgebruik van een perceel bouwland, gelegen te...., bij het kadaster der gemeente bekend onder sectie...., n° groot

3 H.A., hierna onder n0.... van het actief vermeld, ter waarde van / 6000.—, onder den last om aan S. . . ., gedurende zijn leven, wekelijks ƒ 3.— uit te keeren; blijkens de hierbij overgelegde geboorteacten heeft de vruchtgebruiker den leeftijd van 31 jaar en de genieter der periodieke uitkeering dien van 51 jaren bereikt;

dat de nalatenschap van den erflater bestaat uit:

(Zie formulier I).