is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoodat het zuiver saldo der nalatenschap bedraagt

dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat en door zijn overlijden geene periodieke uitkeeringen zijn vervallen, of bij opvolging overgegaan.

Geteekend te...., den

(a) Testament.

Geen uiterste wil is geldig volgens art. 978 B.W., wanneer de wilsuiting van erflater niet heeft plaats gehad op een van de drie wijzen, door de wet aangegeven, n.1. bij olographisch behoorlijk gedeponeerd geschrift, bij openbare akte, of bij besloten of geheim testament; alles natuurlijk behoudens de uitzonderingen van art. 982, 993—999 B.W.

Is er een testament, gemaakt op eene van de 3 bij de wet aangegeven manieren, doch kleeft daaraan eenig gebrek, wegens informaliteiten of strijd met de wet, dan zal onderscheid moeten worden gemaakt.

Is er strijd met eene wetsbepaling op de publieke orde of de goede zeden, dan behoeft het testament of de betrekkelijke beschikking door niemand als geldig te worden erkend en kan er geen rekening mede worden gehouden. Anders is het met het niet in acht nemen van wettelijke formaliteiten, die in het belang der bijzondere personen moeten worden opgevolgd; dan kan de nietigheid alleen worden ingeroepen door hen in wier belang de overtreden wettelijke bepaling weid gemaakt.

Voor de successiewet dient met een en ander rekening te worden gehouden en zullen mitsdien geheel en al buiten aanmerking blijven: alle mondelinge beschikkingen en buiten de speciaal in het B.W. voorziene gevallen — alle beschikkingen-bij een niet gedeponeerd onderhandsch geschrift; zijn er informaliteiten begaan, bij de wet voorgeschreven in het belang der bijzondere