is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alleen de eerste genieter recht schuldig over de waarde van het vruchtgebruik berekend naar zijn leeftijd, doch ter berekening van de waarde van hetgeen onder den last van dat opvolgend vruchtgebruik wordt verkregen, wordt de waarde van dit laatste berekend naar den leeftijd van den jongsten (art. 23 voorlaatste lid). Verg. bladz. 130 letter (o.)

Bij overlijden van den eersten vruchtgebruiker moet zijn opvolger eene memorie naar art. 15 der Successiewet indienen, (zie formulier XXII.)

Is een vruchtgebruik aan meerdere personen gezamenlijk gemaakt, gedurende hun leven, dan worden de rechten wegens ieders verkrijging berekend over ieders aandeel in het jaarlijksch revenu ad 4%, vermenigvuldigd met het cijfer dat de le tabel van art. 23 letter e voor ieders leeftijd aangeeft.

Sterft een hunner dan zijn de overlevenden verplicht, wegens de vermeerdering van hun vruchtgebruik, eene aangifte volgens art. 15 der wet in te leveren en de daarop verschuldigde rechten te betalen; of het vruchtgebruik bij opvolging, dan wel gezamenlijk is gemaakt, maakt voor de berekening van de waarde van met daarmede bezwaarden eigendom geen verschil (zie onder letter (o) op bladz. 130).

Wordt het vruchtgebruik van eene geheele nalatenschap of wel van een evenredig deel daarvan, genoten, dan is de vruchtgebruiker verplicht om, volgens art. 845 B.W. „met en benevens den eigenaar" de schulden der nalatenschap, d. w. z. de intressen daarvan te betalen. In die gevallen bestaat de kapitaalswaarde, die voor de berekening van de waarde van het vruchtgebruik in aanmerking komt, uit het actief verminderd met het passief der nalatenschap en moeten mitsdien de 4% over het zuiver saldo worden berekend. (Verg.

de Wilde § 675).

Zijn er legaten gemaakt, waarvan het vruchtgebruik niet wordt genoten, dan moet de waarde daar-