is toegevoegd aan uw favorieten.

Israël in het licht der jongste onderzoekingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in zijne rechterhand houdt, want wij hebben te doen met eene hemelglobe, waarop de teekeningen in spiegelbeeld gegeven zijn. Als ik u nu verder mededeel, dat volgens Winckler de geschiedenis van Saul, van David en van Salomo voor een groot gedeelte uit babylonische mythen is opgebouwd, dan zal hij u waarschijnlijk doen denken aan dien Franschman, die in het laatst der 18'le eeuw de geheele oude geschiedenis van Egypte voor een samenraapsel van oudtestamentische verhalen hield en die stoutweg verklaarde, dat de stad Thebe in Egypte nooit bestaan had. Zij was, naar hij meende, gefantaseerd uit de ark van Noach, die immers in het hebreeuwsch Theba heette.

Zulke dingen, als Winckler doet, bederven eene goede zaak. En dat is jammer, want er is voortreffelijk werk verricht. Door de bestudeering der lagere rassen is over allerlei voorschriften van ritueelen aard een verrassend licht opgegaan. De reinheidswetten der joden worden volkomen duidelijk, als wij denken aan de wijd verbreide meening omtrent de werking van taboes. Wie met goddelijke wezens in aanraking komt, wordt door hen gein fecteerd. Hij wordt door hen „geheiligd''. Maar dit kan gevaarlijk worden, wanneer men komt op het gebied van een anderen god. Vooral wie tot Jahwe nadert, moet voorzichtig zijn, want Jahwe is een „ijverig" god. Wie met een lijk in aanraking komt, verontreinigt zich. Hij is buiten den Jalnvedienst gesloten. Het wordt volkomen helder, als wij bedenken, dat de dooden oorspronkelijk hoogere wezens zijn, die goddelijke eer ontvangen, die bovenmenschelijke kennis bezitten en die dan ook geraadpleegd worden over de toekomst, gelijk nog duidelijk to zien is uit het verhaal, waarin Saul te Endor de schim van Samuel om een orakel vraagt. En uitdrukkelijk heet Samuel daar een goddelijk wezen. Gedurende den ganschen rouwtijd — dat wil oorspronkelijk zeggen: gedu-