is toegevoegd aan uw favorieten.

Israël in het licht der jongste onderzoekingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toch zou men zich vergissen, als men meende, dat op Israëls godsdienstige voorstellingen geen invloed van buiten geoefend was. Vooral het latere jodendom vloeit over van gedachten en van beelden, die van vreemde herkomst zijn. Maar ook in de oudere geschriften ontbreken zij geenszins. Doch dat wij dat weten, dat danken wij slechts voor een klein deel aan de eigenlijke comparatieve wetenschap. Wij danken het voornamelijk aan dat kritische onderzoek, waarop ik vroeger wees en dat boven alles hoog gehouden moet worden. Dat kritische onderzoek heeft soms vreemden invloed gepostuleerd en wel eens een gansch anderen invloed dan vreemde parallellen zouden doen vermoeden. Als voorbeeld geef ik u de leer der israëlietische profetie aangaande de toekomst. Zij verkondigt eerst: groote verschrikkingen, den val van den staat, de verwoesting van het land en van zijne heiligdommen en vervolgens: de heerlijkheid van het messiaansche rijk onder den rechtvaardigen koning uit het oude legitieme geslacht, aan wien de volken zullen gehoorzamen Heeft deze leer geen parallel? Zeer zeker: wij vinden bij de Egyptenaren gedurig verhaald, dat een wijze, die aan het slot zijner onthullingen dood ter neder zinkt, den koning de toekomst van Egypte openbaart. De geregeld wederkeerende inhoud dezer profetie is, dat eerst een tijd van vreeslijke ellende komt, waarbij Egypte te gronde gaat, vreemde volken het land overstroomen, knechten heeren worden, tempels ontwijd worden, terwijl de koning gevangen genomen wordt of moet vluchten. Dan echter komt een tijd, waarin de goden het land weder in genade aanzien en een rechtvaardige heerscher uit goddelijk geslacht de vijanden verjaagt, den eeredienst herstelt, de naburige landen onderwerpt en lang en gelukkig regeert. Meyer meent, dat dit verhaal aan de israëlietische profetie ten grondslag ligt. Ik vraag: waarom moet dat het geval zijn? Dat een israëlietisch profeet verschrikkingen