is toegevoegd aan uw favorieten.

De motie-Passtoors

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Do vrouwelijke ambtenaar bij post en telegraaf, is gunstiger gesteld, naardien eene wet niet, of nog niet, bestaat, ongunstiger, naardien zij afhangt van ministerieele beschikkingen.

Zoodanige beschikking van Minister Kraus, waarbij bepaald werd, dat de vrouwelijke ambtenaar, ook na huwelijk, ontslagen wordt, als 't dienstbelang het eischt, is te uwer kennis gebracht, door een groen blaadje.

Groen is de kleur der hoop. Gij hoopt alzoo, dat het daarbij blijven zal, doch zeker zijt ge daarvan niet. En die onzekerheid is veroorzaakt door heeren Pastoors. Ik vergis mij, doch die vergissing is verklaarbaar, want de heer Passtoors had, toen hij, bij Hoofdstuk IX der begrooting voor 11)08, den maatregel van Min. Kraus gispte, nauwelijks den mond open gedaan, of hij beriep zich op: „het Katholiek Sociaal Congres verleden zomer in Den Bosch gehouden".

Volgens dien spreker toch: „wordt er reeds jaren achtereen, in ons Vaderland, gewerkt en geijverd om de gehuwde vrouw uit kantoor, fabriek en werkplaats te krijgen en te houden", en: „heeft het Katholiek Congres zich daarover klaar en duidelijk uitgesproken."

Er zijn volken, waarbij een eigenaardige gewoonte in zwang is. Wanneer men, in regeeringskringen, van oordeel is, dat een ambtenaar verdwijnen moet, zendt men hem een zijden koord toe. In rechtzinnige katholieke oogen,