is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ongevraagd ontslag der gehuwde onderwijzeres naar rechten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tamboer-majoor zich uit, terwijl hier een bed wordt gespreid, waarop heele en halve, tot zelfs kwart-voorstanders zich neervleien kunnen, zich streelend met de hoop, dat tusschen theorie en practijk wel een uitweg te vinden zal zijn.

Zij bedachten niet, die goedgezinden, dat een motie is een belijdenis, een middel om rekenschap te doen afleggen; dat men een belijdenis wel voor 't hoofd stooten kan, doch alsdan het verwijt van wispelturigheid trotseeren moet; dat moties mitsdien offers van eigenliefde vergen, waartoe niet ieder bereid is. Zóó werkt een motie als een valstrik, en geldt 't dichterwoord: modderen, niet enkel van ons klimaat.

Dat was 't voorspel en 1111 de tragedie.

Ter kenschetsing van het volslagen onwettige van het ongevraagde ontslag, heb ik slechts op weinige rechtsbeginselen een beroep te doen.

I. In de eerste plaats alzoo: Ontslag is straf van nature.

Berisping, schorsing kan tuchtmiddel zijn. Ontslag is dat nooit. Ontslag snijdt den economischen levensdraad af, kan broodeloos maken, en doet zoo, in de overwegende meerderheid van gevallen.

Onze wet noemt 't ontslag: straf. Zie de artt. 37, 38 Onderwijswet.

Van ontslag wegens plichtverzuim, spreekt onze wet