is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ongevraagd ontslag der gehuwde onderwijzeres naar rechten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„daarmede ieder ambtenaarscontract, zoowel het contract, „gesloten met den Staat, als met de Provincie, en de „Gemeente."

Het onmiddellijk uitvloeisel van dit beginsel is een regel, dien wij aan het hoofd van ons Wetb. van Strafv. geplaatst vinden, doch die geheel ons publiek recht bestrijkt en beheerscht.

Art. 1 Strafv. namelijk luidt :

„Niemand mag tot straf vervolgd of veroordeeld „worden dan op de wijze en in de gevallen bij de „wet voorzien."

I)e woorden: „bij de wet" beteekenen niet alleen een voorschrift, rechtstreeks van 't Staatsgezag uitgegaan, — Wet in formeelen zin, — maar tevens, iedere verordening van de daartoe wettelijk bevoegd verklaarde macht, zij 't de provinciale-, zij 't de gemeente-wetgeving.

Mits zoodanige verordening, op wettige wijze, is tot stand gekomen, moet zij, als wet, worden geëerbiedigd, en voldoet zij aan den eiscli van art. 1 Wetb. van Strafv.

Men heeft dan ook herhaaldelijk beproefd om, bij verordening van den Raad, tot algemeene toepassing bestemd, te doen uitspreken, dat op het huwelijk eener onderwijzeres ontslag volgt.

Die proef is mislukt, en moest mislukken, omdat zij art. 30 der Onderwijswet rakelings omverloopt.