is toegevoegd aan uw favorieten.

De wederontdekking en wederopbouw der oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toekomt. In tegenstelling met de natuurwetenschappen, wier belangstelling de wetten der geheele stoffelijke natuur geldt (en van welke zij ook in wezen en methode ten eenen male verschilt) bepaalt de geschiedkunde zich tot het onderzoek naar de lotgevallen en daden van den menseli. Hoewel 0111 practische redenen zoer te recht naar landen en tijdperken geordend, vormt de geschiedenis der menschheid één samenhangend en doorloopend geheel. Van dat groote geheel is de geschiedenis van Griekenland één deel uit vele, doch daarom een zoo bij uitstek belangrijk onderdeel, wijl de grootendeels een oorspronkelijk karakter dragende helleensche beschaving meer dan eenige andere op de latere europeesche cultuurvormen van overwegenden invloed is geweest. Het is heden mijn doel niet 1' in bijzonderheden aan te toonen, welke voorname bestanddeelen onze tegenwoordige beschaving rechtstreeks of zijdelings aan het oude Hellas te danken heeft. Ik meen het als een door niemand ernstig betwist feit te mogen aanmerken, dat onder onze geestelijke voorouders de Grieken eene eerste plaats innemen.

Doch de geschiedkunde kan verschillend worden opgevat. .Men onderscheidt aan den eenen kant: geschiedenis mengeren zin, die, welke het verhaal van alle gebeurtenissen in hare chronologische opeenvolging en haren logischen samenhang wil geven en welke het geheel te doen is om de nauwkeurige bepaling en het begrijpen van al wat geweest is, en aan den anderen kant: philologie en kunstgeschiedenis, welke beide, ofschoon door hare respectieve objecten van elkander onderscheiden, toch eene zelfde richting volgen en een gemeenschappelijk einddoel hebben, daar zij immers hare aandacht meer uitsluitend wijden aan de hoogere, vrijere en intensievere uitingen van den menschelijken geest.