is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der artsenijbereidkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ringen, verdringt het eene geneesmiddel het andere. De moeite, die sommigen nemen om werkelijk chemische verbindingen temaken, wordt door anderen overbodig geacht. Een fraaien utiliteitsnaam laat men door een fantastische formule volgen, en eenvoudige mengsels van al lang bekende chemische stoffen worden als geneesmiddel in den handel gebracht. De groote trom wordt daarbij geroerd, en de reclame voor geneesmiddelen gemaakt, overtreft elke andere. Het bedrijfskapitaal voor den verkoop der geneesmiddelen vereischt zit niet meer in de voor de bereiding benoodigde hulpmiddelen, maar in de kosten voor advertenties en mededeelingen in de courant, brochures en andere rcclamevormen. De prijs van het geneesmiddel wordt beheerscht door de er voorgemaakte reclame, de waarde als geneesmiddel is er zoo goed als omgekeerd evenredig aan. Het bedrog ten koste van 's menschen gezondheid en leven gepleegd vindt slechts llauwe bestrijding. Men acht het soms zelfs een zegen, dat de bereiding van geneesmiddelen in handen gekomen is van fabrikanten, die door aan het uiterlijk hunner preparaten de meeste zorg te besteden, het innemen er van aanlokkelijk maken, en er niet tegen opzien, sterk werkende stoffen als antifebrine, phenacetine, sulfonal, chloraalhydraat, morphine, opium, cocaïne en vele andere direct onder het bereik van het publiek te brengen. Het zijn vergiften, welke alleen in de juiste hoeveelheid en op het juiste oogenblik aangewend heilaanbrengende geneesmiddelen zijn. De omvang, die dit kwaad in het buitenland heeft gekregen, zij ons een waarschuwing. Met dankbaarheid mag hier vermeld worden, dat de Nederlandsche geneesheer en de Nederlandsche apotheker tot heden slechts bij uitzondering het bedrog met geneesmiddelen actief in