is toegevoegd aan uw favorieten.

De verhouding van de pharmacie tot het hooger onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i\cgccruig aan uc uugcspruKcn uciiucilc icgcmucL Kwam.

Mulder heeft in zooverre wel zijne wenschen in vervulling zien treden, dat de Regeering hem vanaf 1845 de opleiding van de apothekers voor den militairen dienst in onze Koloniën opdroeg, doch bij de invoering van de Geneeskundige Wetten van 1865, waarna de apothekers zoowel als de geneeskundigen hunne opleiding uitsluitend aan de inrichtingen voor Hooger Onderwijs moesten ontvangen, was de kracht van dezen eminenten man reeds gebroken. Hij nam in 1868 als Hoogleeraar zijn ontslag zonder zelve aan de daadwerkelijke uitvoering van de door hem zoo vurig bepleite regeling, meer te hebben kunnen medewerken.

Vraagt men nu of de verplaatsing van de pharmaceutische opleiding naar de inrichtingen van Hooger Onderwijs een heilzamen invloed gehad heeft voor de wetenschappelijke beoefening der pharmacie, voor de volksgezondheid, voor den apothekersstand zelve, dan zou ik deze vragen niet gaarne anders dan met groot voorbehoud, bevestigend beantwoorden.

Wel zal niemand ontkennen dat onze Universiteiten de plaatsen zijn waar de beste hulpmiddelen voor de beoefening der natuurwetenschappen aanwezig zijn en ook worden dienstbaar gemaakt voor het onderwijs en waar dus jongelieden het best, theoretisch zoowel als practisch, kunnen worden ingeleid in de vakken (hier in hoofdzaak plantkunde en scheikunde) die aan de beoefening van hun beroep ten grondslag liggen.

Maar vraagt men naar den oogst van wat op die manier uitgezaaid is, dan zal niemand durven beweren