is toegevoegd aan je favorieten.

De verhouding van de pharmacie tot het hooger onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stellen ? M. a. w. moet de Universiteit een vakschool zijn ?

Of moet de Universiteit een instituut zijn, waar op de meest breede grondslagen de wetenschappen beoefend worden, zich daarbij, wat de toegepaste wetenschappen betreft, wel aansluitende aan de practische verhoudingen van het maatschappelijk leven, doch minder lettende op speciaal finantieele vergoedingen, die daarbij een rol spelen dan wel op het belang van de menscheid in haar geheel. En dan tevens jonge menschen in de gelegenheid stellen om in de beoefening der wetenschappen op zulk een grondslag, op te groeien, ten einde zelf later een plaats te kunnen innemen, waarin de gemeenschap hun noodig heeft of anders door eigen energie een plaats te kunnen veroveren, die zij meenen dat hen geluk kan brengen ?

Ik meen, dat bij de docenten aan de Hoogeschool de tweede plicht hooger moet staan aangeschreven dan de eerste en ik acht mij gelukkig deze overtuiging te bezitten, nu ik geroepen ben aan deze Rijks-Universiteit voort te zetten, wat ik aan de Amsterdamsche Universiteit begonnen was.

EdelGrootachtbare Heer en Curatoren dezer Universiteit!

Ontvangt de verzekering, dat ik u dankbaar ben voor de welwillendheid, waarmede Gij mij ter benoeming aan H. M. de Koningin heb willen voordragen en voor de hulpvaardigheid, waarmede — vooral Gij, Voorzitter en Secretaris van Curatoren — mij zijt tegemoet gekomen ter wegruiming van allerlei kleine bezwaren die zich bij de voorloopige aanvaarding van mijn ambt hebben voorgedaan. Reeds bij mijne eerste kennismaking met U heb ik de vaste overtuiging ontvangen dat gij