is toegevoegd aan je favorieten.

De verhouding van de pharmacie tot het hooger onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik wensch U toe dat gij uw leven lang daarvan nog zult mogen blijven genieten en kan voor mijzelf niets beters hopen dan dat ik ook diezelfde resultaten mag bereiken, zij het dan ook dat de wegen, die ik daartoe ga bewandelen, waarschijnlijk andere zullen zijn dan die, welke Gij volgdet.

Waarde Collega Wijsman.

Ik gebruik uwe eigene woorden, wanneer ik het hier nogmaals uitspreek: dat de pharmacie een botanische en een chemische kant heeft. Dat Gij met voorliefde de botanische kant behartigt, is bekend en de groote ambitie, waarmede gij dat doet, is voor mij een prikkel om mij desgelijks op de chemische kant toe leggen. Ik weet dat het voor u eene voldoening is, dat nu in Utrecht het onderwijs aan de pharmaceutische studenten op deze wijze is geregeld en daarom verwacht ook ik van onze samenwerking veel goeds. Die zorg voor de opleiding der studenten zal ons bijna voortdurend, ons wetenschappelijk onderzoek zeer dikwijls met elkaar in aanraking brengen; wat mij des te welkomer is, daar uwe persoonlijkheid en karakter mij een beste harmonie doen verwachten.

M. H. Apothekers, Leden der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie!

Het is nu ruim twee jaren geleden dat gij het nuttig achtte een prijsvraag uit te schrijven over de maatschappelijke positie van den Nederlandschen apotheker en over middelen om die in de toekomst te verbeteren.

Welnu, in den minder gewonen vorm van deze oratie,