is toegevoegd aan uw favorieten.

Proceshervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Geposeerd is verkoop van 53 schapen voor ƒ800.—. „Na ontkenning wordt verbetering in verkoop van 52 „schapen voor ƒ 800.— verboden.

„Eischer stelt verkoop van 100 halve balen grits in „April 1901. Gedaagde ontkent zonder meer, en wijst na „repliek op het voorkomen in een door eischer geprodu„ceerden brief van den datum April 1900. Eischer „corrigeert, doch wordt afgewezen. „De kosten worden „„begroot op ƒ 45" (zegt het afwijzend vonnis).

„Eischer vraagt betaling voor geleverd hout in eenige „genoemde maanden van 1878. Gedaagde ontkent zonder „meer den koop; verandering van 1878 in 1879 wordt „verboden.

„En uit elke verzameling van jurisprudentie kan men „de lijst aanvullen." (1)

Ziehier nu de fraaie vruchten der romeinschrechtelijke verstijving van het proces, naar deze streken overgewaaid. Indien onze wet, in al deze gevallen, den rechter bevoegd had verklaard den gedaagde, voor 14 dagen naar de cel te zenden, had zij beter gedaan !

Hoe komt Ihering tot zijne apologetische houding tegenover het romeinsche proces, ons model ? Onbekendheid met do werking daarvan kan het niet zijn, want ziehier zijn eigene omschrijving, die hij zelf als vrij van overdrijving beschouwd wil zien Wij vernemen dan : „het

(1) G. j. Salm. Verandering van actie (Amsterdam 1906) liiz. 60.