is toegevoegd aan uw favorieten.

Proceshervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„is, wanneer hij het werkelijke recht voor oogen ziet, en „toch liet niet tot vormelijk maken kan. Desniettegenstaande evenwel is het beter, dat een enkel man treurt, „dan dat men alles in gevaar brengt: en dit zou plaats „grijpen, indien ieder rechter, datgene, wat hij als werkelijk recht erkent, dadelijk als kracht van gewijsde hebbende, „aannemen kon. Ieder mensch behoort, met dankbaar „hart, te erkennen, dat men aan het vormelijke boven „het werkelijke de voorkeur geeft, indien beide niet samengaan ; en diegenen bezondigen zich aan de menschheid, „die, hetzij dezen vorm geheel uitsluiten, of onnatuurlijk „verkorten of verzwaren willen.

„Overigens is het, wat de middelen tot behoud van het „vormelijk recht, of de processen betreft, een edele hartstocht van den mensch, dat hij, voor hetgeen hem naar „zijne meening toekomt, goed en bloed veil heeft, en tegen „alles, dat hem naar zijn gevoelen onderdrukken wil, met „kracht en macht zich verweert. Deze hartstocht moet „niet onderdrukt, maar, aangemoedigd worden, in het „bijzonder bij geringe lieden, wier menigte den Staat „onderhoudt, en die alras te gronde zouden gaan, indien „zij heden een stuk en morgen een ander, zich lieten „afnemen, zonder er over zich te beklagen. De vorst zelf „is van dien hartstocht bezield; hij laat zich niets nemen, „en eischt, wat hem toekomt. Dat is hij den Staat en is „ieder boer aan het hem toevertrouwde gemeene goed „verschuldigd. Zijn hof is zijn geweer, en hij moet ook