is toegevoegd aan uw favorieten.

Proceshervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op deze wijze de geesten te voeren in de mondelinge behandeling en voor te bereiden voor de hervorming. lieden ten dage echter, nadat het „ bagatel-proces" twintig jaren in zwang is, zien wij, dat de geesten nog steeds deze wending niet genomen hebben, maar dat, integendeel, het „bagatel-proces" eenigszins als eene uitzondering, als een soort armenrecht wordt beschouwd, waaruit geenerlei gevolgtrekking te maken valt. Derhalve moet de zaak noodwendig, anders worden aangevat, indien wij tot deugdelijke procestoestanden zullen geraken.

Diep gegrondvest in onze natuur is de groote neiging tot assimilatie, die gansch het leven, al het menschelijke doordringt. De eerste opwelling is steeds, dat men poogt de instellingen aan zich, zijne gewoonten, zijnen natuurlijken bewegingstrant aan te passen, dat men de instellingen bedwingt. Eerst wanneer het niet anders gaat, wanneer men vindt, dat de instellingen dc sterksten zijn, schikt men zich, aan de instellingen zich te onderwerpen. De instellingen moeten sterk, weerstandskrachtig, onoverwinnelijk zijn, zullen zij het leven bepalen, dit echter is helaas! bij de procesinstcllingen niet het geval. Zij zijn, doordien zij in de menschelijke hand gegeven zijn, niet onbuigzaam, maar de mensehen, de rechters, advocaten, enz. buigen ze naar hunne inzichten, en daaruit volgt, dat, wanneer wij niet in het geheele proces een nieuwe atmosfeer brengen en eene geestelijke verandering van stemming veroorzaken bij de aan de rechtspleging deelnemende per-