is toegevoegd aan uw favorieten.

Proceshervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den chicaneur, den onverschillige of lamlendige te kust en te keur de middelen biedt, om slingerpaden te bewandelen, waarop de rechter volgen moet.

Honderden malen verkeeren onze rechters in het lloratiaansche geval:

Video meliora proboque;

Deteriora sequor.

Zij zijn gedwongen te doen, hetgeen zij nalaten wilden. Te meer, nu nog lang niet uitgeroeid is het onzalige dwaalbegrip, dat de rechter slaaf der wet is.

Indien dan ook de heer Drucker, de oostenrijksche regeling aanbevelend, er bij voegt: „Het moge waar zijn „wat soms wordt beweerd, dat met ons tegenwoordig „wetboek een vluggere procedure mogelijk zou zijn. Doch „een sedert onheuglijke tijden ingewortelde sleur breekt „men alleen door een totaal nieuwe regeling in werking „te stellen", — is dit eene concessie, waarmede ik mij geenszins vereenigen kan. Uit het oogpunt van snelheid bezien, deugt ons procesrecht niet. En indien onze rechtspraak, van recMspleging niet het tegendeel is, is het ofschoon, niet omdat zij een door en door valsch richtsnoer volgt.

Het tweede overgroote nadeel, aan onze procesregeling verknocht, is de ongehoord lage bezoldiging van geheel onze magistratuur. Kortzichtigen zijn allicht geneigd dit belang, achteloos of berustend, voorbij te gaan. Er is meer bij betrokken, dan men oppervlakkig wanen zou.