is toegevoegd aan uw favorieten.

Proceshervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De majesteit van het Recht zit in de zaak, niet in het pompeuse woord.

X. De opzettelijke chicane worde door boete bestraft.

Hetgeen, blijkens Huber, vroeger mogelijk was, is het thans nog. Daarentegen onthoude de rechter zich van raming van kosten, — een slag in de lucht, even ijdel als willekeurig. Slechts van uitgaven worde rekenschap gegeven. In de fransche rechtspractijk geldt de regel: Les honoraires de 1'avocat sont une rémunération que 1'on donne si on veut, quand on veut, comment on veut. Daartoe keere men terug.

XIII.

Het Proeuraat.

Tot de vruchten der onmiddellijke aanraking des rechters met partijen zal behooren, dat het proeuraat (ik bedoel, eens voor al, de instelling en nooit een persoon) naaiden achtergrond wordt gedrongen, — en dit zal een zegen zijn.

De wet, die, in ons Vaderland, den dubbelen rechtsbystand afschafte, heeft niet den procureur, maar de advocatie tot haar slachtoffer gemaakt. Daarmede, is de balie, met hare eeuwenoude en roemrijke traditie, ontluisterd. Geenerlei persoonlijke verdienste, hoe groot, kan aan dit