is toegevoegd aan uw favorieten.

Proceshervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zakelijke bezwaar zijn klemmende en schrijnende kracht ontnemen.

Het is nu eenmaal niet mogelijk, twee heeren te dienen. Het procuraat eischt administratieve bemoeiing met het grootendeels schriftelijke proces, doet de kostelijke ochtenduren onherroepelijk verloren gaan, noopt tot kennisneming van allerlei beuzelarijen, verplicht tot toezicht op klerken, brengt in vaak nuttelooze aanraking met collega's of griffie.

Onder dien roezemoes, loopt de causarum patronus, de pleitbezorger, de consultatieve raadsman voor gewichtige belangen van familie, fortuin of eer, gevaar te gronde te gaan. IJver, op al te groote proef te stellen, of als algemeenen regel aan te nemen, is niet raadzaam, en versnippering van kracht is nooit heilzaam gebleken.

Onze wetenschap daarentegen eischt den ganschen man. Ten halve gediend, is zij ten halve gedeerd. De nadeelen, die van broodstudie, en zakenjacht de vrucht zijn, onderschatte men niet. Daargelaten, dat oppervlakkig onderlegde pleiters, eener balie niet tot sieraad en cliënten tot ongerief strekken, lette men op twee zwaarwichtige gevolgen van meer algemeenen aard.

Het eerste is, dat eene balie, wier tijd, door het procuraat, wordt opgeslorpt, aan de rechtsbedeeling zelve kwalijk kan worden dienstbaar gemaakt. In Engeland, kiest men de magistraten, uit de balie, ten onzent, of niet, of schaars. Het valt lichtelijk in te zien, dat de britsche gedragslijn de voorkeur verdient.

Levy, Proces vorm. ö