is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IJdelheid is geenszins de drijfveer geweest, icelke mij de pen deed opvatten, om mijne treurige lotgevallen te beschrijven. Ik heb altijd de rust gezocht; een verborgen en vreedzaam leven heeft voor mij meer aantrekkelijkheid dan een goede naam geven kan. Het ligt ook niet in mijne bedoeling di oogen van het publiek op mij te trekken, hoewel ik moet bekennen, dat een goed deel van Europa, deels uit nieuwsgierigheid, deels uit welwillendheid, belang schijnt te stellen in mijne lotgevallen. Hoe kan ik dan mijnen vrienden de voldoening of het genot weigeren, die een getrouw en oorspronkelijk verhaal dezer lotgevallen kan verschaffen.

Ongetwijfeld geeft eene reeks van zonderlinge gebeurtenissen stof tot een boeiend verhaal, hetwelk te meer aller aandacht verdient, omdat het naar waarheid geschreven is en eene bladzijde vult der geschiedenis van Rusland.

Verder durf ik hopen, dat dit boek, hoe bescheiden dan ook, een nuttige onderrichting zal bevatten, en dat mijne ondervinding menigeen dienstig zal zijn. Men leere vooral uit mijne geschiedenis, dat talenten en natuurlijke begaafdheden, het vertrouwen der menschen en de fortuin weinig vertroostingen aanbieden in de beproevingen des levens en weinig geschikt blijken om de kwellingen te verzachten ; spoedig vervalt men tot wanhoop, indien men zich niet gewoon heeft gemaakt moed en troost te gaan zoeken in den godsdienst, waar alleen vrede en bemoediging te vinden zijn.