is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begrijpe dus mijne verwondering, toen ik zoo spoedig een antwoord ontving en vooral eene toestemming onder de vriendelijkste bewoordingen. Wat mij nog het meest verontrustte en ik zelfs niet kon begrijpen, waren de moeilijkheden, welke mij ondanks mijn paspoort op de grenzen te wachten stonden. Ik vroeg mij zeiven af: waarom ik niet behandeld werd als andere reizigers; waarom ik een particulier bevel uit het kabinet van St. Petersburg moest ontvangen; waarom men mij zoo nauwkeurig den weg vroeg, dien ik volgen wilde; waarom al deze bijzonderheden den keizer of zijnen ministers eenig belang konden inboezemen.

Ik besprak met mijne echtgenoote al deze opmerkingen, doch zij schertste met mijne vrees.

Denzelfden avond brachten wij een bezoek bij eene dame, die zich onderscheidde door hare deugden en haren rang; wij vonden er een talrijk en uitgelezen gezelschap. Mijne vrouw liet al spoedig hare vreugde blijken; wat mij betrof, ik scheen afgetrokken, ongerust en hield mijne vrees niet verborgen. Iedereen laakte mij, stelde mij gerust en eindigde met te zeggen, dat zulke gedachten beleedigend waren voor den keizer, wiens woord heilig was. Ik kreeg een weinig moed.

Toen alles gereed was, verliet ik den lOen April 1800 mijne goede moeder, mijne vrienden en mijn klein eigendom; ik vertrok vergezeld door mijne echtgenoote, mijne drie jeugdige kinderen en ging naar Berlijn. Daar vond ik verscheidene brieven van mijne vrienden uit Lijfland en St. Petersburg, die mij aanrieden ernstig vóór mijn vertrek na te denken, of mijne gezondheid wel bestand was tegen de strengheid van het klimaat. Zij durfden zich niet duidelijker verklaren en ik vermoedde de ware reden hunner vrees niet. Ik dacht, dat alleen mijne gezondheid hun eenige ongerustheid inboezemde.

Nauwelijks was ik te Berlijn aangekomen of ik haastte mij den Russischen gezant een beleefdheidsbezoek te brengen. Eertijds had ik eenige betrekkingen met dezen achtenswaardigen en kundigen minister gehad; ik werd door zijne Excellentie dan ook allervriendelijkst ontvangen. Gedurende ons onderhoud durfde ik geen enkel woord spreken over hetgeen mij eenige ongerustheid baarde ; doch toen ik op het punt was te vertrekken,