is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar heur zuchten en snikken te staken en trachtte haar door alle mogelijke middelen gerust te stellen. Ik bracht haar aan het verstand, dat dit voorval geen noodlottige gevolgen kon hebben; ook smeekte ik haar in naam onzer kinderen, die haar omringden en met liefkoozingen overlaadden, hare gezondheid te sparen, zoo kostbaar in de oogen van allen, die haar naast God het geluk en het leven te danken hadden. Mijne betoogen, mijne schijnbare kalmte, de toon mijner stem stelden haar een weinig gerust en ik slaagde er in haar geheel tot zich zelve te doen komen. Na dit tooneel hield ik mij met mij zeiven bezig. Ik vroeg Sellin met opgewektheid, wat het bevel inhield, hetwelk hij ontvangen had, waarop hij mij antwoordde: „Ik moet mij van uwe papieren meester maken en deze, zoowel als u zeiven naar Mittau zenden, naar den gouverneur.

— En daar? vroeg ik den kolonel.

— Daar zullen uwe papieren onderzocht worden en zal de gouverneur nieuwe instructies ontvangen ?

— Anders niets ?

— Anders niets !

— Is het mijne familie geoorloofd mij te vergezellen ?

— Overal!...

— Gij ziet dan wel, sprak ik tot mijne vrouw, dat wij volkomen gerust kunnen zijn. Wij gaan naar Mittau, waarlangs onze reis ons toch voeren moet. Waarschijnlijk hebben wij daar slechts één dag oponthoud, ter onderzoek mijner papieren. Gij weet wel, dat deze niets verdachts behelzen ; dit alles is, als ik het wel inzie, slechts een maatregel van voorzichtigheid, zeer te verklaren van de zijde eens souvereins. De keizer kent mij niet; hij weet alleen, dat ik een letterkundige ben, en het is hem bekend, dat vele letterkundigen zich al te vurige apostels hebben gemaakt voor de vrijheid. Best mogelijk, dat hij mij voor een hunner aanziet, doch het verheugt mij inderdaad, dat hij eene opheldering zoekt. Mijn persoon heeft eene argwaan opgewekt, dien ik niet verdiend heb. Door mijne papieren na te slaan, zal men mij leeren kennen. Ik zal daardoor het vertrouwen winnen van den keizer aller Russen.

Van lieverlede werd mijne echtgenoote geheel gerustgesteld.