is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Mijne goede Christel, sprak ik met geveinsde gerustheid, houd toch op met u aan wanhoop over te geven, ik loop geen gevaar.

De secretaris verzekerde haar, dat deze zaak hoogstens veertien dagen kon duren en dat ik dan .... Mijne echtgenootc wilde niets meer hooren, vooraleer ik haar gezegd had, of zij mij volgen mocht. Aan mijn gelaat zag zij genoeg, dat dit onmogelijk was. Hare smart verdubbelde, en zij stortte overvloedige tranen. Daarop riep zij vol vertwijfeling uit: „Ik wil u vergezellen; ik zal mijne kinderen hier laten, doch u wil u moet ik volgen."

Mijnheer Weitbrech trachtte tevergeefs haar te doen inzien, dat zwaarwichtige redenen den gouverneur dwongen haar verzoek te weigeren. „Toch kan ik minstens tot mijn grondgebied te Friedenthal gaan, bij Nerva gelegen, hetwelk niet meer dan dertig wersten*) van St. Petersburg verwijderd is."

Ook dit verzoek kon niet worden toegestaan. Daartoe was het noodig naar het hof te schrijven, en het antwoord kan slechts over 14 dagen terug zijn. Mijne echtgenoote zag zich ondanks hare smart, ondanks hare tranen, verplicht in eene stad te vertoeven, waar zij niemand kende, in eene herberg, waar eene vrouw alleen nooit zoo goed behandeld wordt, als zij dit wel verlangen kan. Och, waarom kan ik hier niet eindigen met de afgrijselijke oogenblikken in herinnering te brengen, die tot aan mijn vertrek verliepen ! Beklagenswaardig was de toestand mijner echtgenoote. Mijn dochtertje Emmi, een meisje van vijf jaren, dat zoo teeder aan mij gehecht was, mijne droefheid ziende, kwam ieder oogenblik naar mij toegeloopen, en vroeg in kinderlijken eenvoud naar de oorzaak mijner smart. Mijne andere kleine, een kind van drie jaren, wist niet waarom wij zoo droevig waren, doch het weende, omdat het ons zag weenen. Ons zoontje van elf maanden lachte ons in zijn wiegje toe. Och, kleine, wist ge eens, welke smart ons hart overstelpte.

Onze bedienden waren weemoedig gestemd en liepen nu hier dan daar, niemand sprak er een woord, niemand durfde zijne

*) Werste — Russische wegmaat, 1067,1 meter lang.