is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven zou. Ik moest ook den slotheer niet in ongelegenheid brengen, den man, die zich wilde belasten met mijn brief voor den keizer, welken brief hij door een vertrouwd persoon aan zijn adres zou doen bezorgen. Al deze redenen deden mij besluiten hem met droefheid de belofte te doen mij naar Riga te doen geleiden.

— Dit voornemen, zeide hij mij, zal den kwaden dunk wegnemen, welken uwe vlucht heeft veroorzaakt.

Mijnheer Rostenius voegde er bij, dat het altijd loffelijk is zijn plicht te vervullen. Ik haalde minachtend de schouders op, waarop hij begon te schaterlachen. Toen werd ik boos, doch de slotheer wist mij tot kalmte te vermanen en verzocht mij naar de herberge te gaan, waar voor mij een bed in gereedheid was gebracht. *) Ik begaf er mij heen. Toen ik op den drempel der deur stond, bemerkte ik, dat vijf of zes boeren mij hadden gevolgd van af het kasteel tot mijn logement. Ik meende, dat zulks uit nieuwsgierigheid geschiedde, want ik kon mij niet verbeelden, dat mijnheer Von Beyer, om aan Prostenius welgevallig te zijn, de schuilplaats der gastvrijheid in eene gevangenis herschapen had.

Ik maakte gebruik van het bed, dat voor mij bestemd was, doch toen ik mij ontkleedde, bemerkte ik, dat men van buiten de luiken dicht deed. Dewijl het mij onmogelijk was zoo opgesloten te gaan rusten, vroeg ik beleefd die voorzorgen achterwege te laten. Ik wist wel, dat men, wanneer men iemand lang en rustig wil laten slapen, gewoon is alles zorgvuldig te sluiten, doch de bediende scheen mij niet te hooren; hij ging voort mij in bewaring te houden en ik begreep uit het gerucht, hetwelk men buiten maakte, dat alle voorzorgen genomen werden om mij in strenge bewaking te houden.

Zou men kunnen gelooven, dat ik door de onheusche behandeling mijner gastheeren uit mijn humeur gebracht, er niet aan dacht tot eene tweede vlucht te besluiten. Ik zuchtte in stilte over mijn droevig lot en zeide tot mij zeiven: Indien ik

*) In Lijfland en Estland noemt men herlerge een vleugel van een gebouw, waar de onderwijzer, de secretaris en andere bedienaren van het huis hun verblijf houden. Er zijn daar altijd legersteden voor vreemdelingen in gereedheid.