is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar hare kinderen kon terugkeeren. Men had nauwkeurig de oorzaak harer ballingschap onderzocht en daardoor hare onschuld erkend." Ik onderbrak hier mijn verteller met de opmerking, dat men zoo insgelijks met mij konde doen en mij teruggeroepen, zoodra mijne papieren onderzocht waren. „Zeker," antwoordde hij. — „En wat deed die vrouw," hernam ik. — Zij sloeg de oogen ten hemel, slaakte vreugdekreten, barstte in tranen los, en schonk mij een gouden horloge. Nooit zal ik dit oogenblik vergeten. Ik ontving haar geschenk met levendige belangstelling. Gij kunt u niet voorstellen, hoe verheugd zij was bij iedere halte, die haar nader bracht bij de stad haar inwoning. ik bestelde de beste maaltijden, zij betaalde ze. En toen zij in de verte haar huis en hare kinderen bemerkte, kende hare vreugde geen grenzen meer. Zij gaf ons bij het afscheid den geheelen inhoud harer beurs. Die trek zal ik nooit vergeten.

De raadsheer had eindelijk den weg naar mijn hart gevonden; dat waren immers de vertroostingen, die ik behoefde, dat was de balsem voor mijne wonden. Sedert dit oogenblik hoopte ik ieder uur een koerier uit St. Petersburg te zien aankomen. Telkens, wanneer ik achter ons het klokje hoorde, dat in Rusland aan elke postkar hangt, meende ik, dat men mij kwam zoeken; ik zag dan in mijne verbeelding een koerier buiten adem, gereed om mij het bevel mijner invrijheidstelling te overhandigen; ik gevoelde mij in staat even edelmoedig te zijn als de dame, van wie ik zooeven sprak; mijne beurs, mijn horloge, alles zoude toebehooren aan hem, die mij de gelukkige tijding overbracht. Vervolgens berekende ik hoeveel dagen er noodig zouden zijn om mijne papieren van Mittau naar St. Petersburg te brengen, hoeveel tijd men noodig zou hebben om ze te doorsnuffelen, en ik trachtte onze reis zooveel mogelijk te vertragen, opdat de koerier mij des te

eerder zou kunnen inhalen.

Wie zou in dit alles niet een ongelukkigen gevangene erkennen, die reikhalst naar de plaatsen, die hij gedwongen moest verlaten, naar dierbare betrekkingen, van wie hij op wreede wijze gescheiden is. Al die berekeningen, of liever al die droombeelden brachten eenige hoop aan een zwaarbeproefde. Toen ik echter wat rijper nadacht, moest ik ervaren, dat mijne