is toegevoegd aan je favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schaamde weelde minachtend op de verachte behoefte noderziet.

„Wanneer de boozen sterven, *) is alle hoop verdwenen; maar de rechtvaardige zal bij zijn sterven de plaats van vrede binnengaan.

„De rechtvaardige, die gestorven is, veroordeelt reeds den goddelooze, die in leven blijft; en de jeugd, afgesneden in hare bloem, veroordeelt het lange leven van den zondaar.

„De boozen hebben slechts verachting voor dien vroegtijdigen dood, maar God zal hen op zijne beurt verachten.

„De dag zal komen, waarop zij schandelijk zullen vallen; dan zullen zij voor altijd een voorwerp van bespotting zijn onder de dooden; zij zullen stom worden. God zal hun dwazen hoogmoed verbrijzelen, Hij zal hen schokken tot in hunne grondvesten.

„Van den eersten tot den laatsten zullen zij in droefheid zijn; zij zullen zich aan wanhoop overgeven.

„Geheel bevende bij de herinnering aan hunne zonden, zullen zij, met schaamte overdekt, te voorschijn komen, en hunne ongerechtigheden zullen hen veroordeelen.

„Dan zullen de rechtvaardigen staande blijven, vol gerustheid tegenover degenen, die hen op aarde hebben gekweld en beroofd.

„In tegenwoordigheid hunner vroegere slachtoffers zullen de coddeloozen door schrik en ontsteltenis worden aangegrepen. Zij zullen, stom van bewondering, de oogen slaan op die rechtvaardigen, welke het toppunt van hun geluk bereikt hebben.

„En zij zullen zich weenende op de borst kloppen en zeggen: Ziedaar de menschen, die wij bespot en verguisd hebben.

„Dwazen, die wij waren, wij zeiden, dat zij het verstand verloren hadden en hun dood scheen ons een schande.

..Doch zie hen nu onder het getal der kinderen Gods en in het gezelschap der heiligen.

„Wij zijn het dus, die in dwaling en leugentaal waren; het licht der ware gerechtigheid was verre van ons. Ons verstand bleef in de duisternissen.

„Wij hebben ons vermoeid op de wegen der ongerechtigheid ;

*) Zie het Boek der Wijsheid, 4e en 5e Hoofdstuk.