is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij ontmoetten hier voor de eerste maal groote troepen ballingen, die twee aan twee geketend te voet gingen, hetzij naar Irkutzk, hetzij naar de mijnen van Nertschinski. Iedere troep was vergezeld van eenige boeren, waarvan sommige te voet gingen, andere te paard reden. Zoodanige gevangenen zijn menigmaal zes maanden onderweg. Hunne wacht wordt bij ieder dorp verwisseld. Zij vroegen ons een aalmoes, welke wij hun gulhartig verleenden. Helaas, ofschoon ik aan hunne zijde reed in een goed rijtuig, was mijn lot niet minder droevig dan het hunne. Was ik ook niet een banneling, zooals zij, al had ik eenige gemakken des levens meer. Bovendien moet de juiste maat onzer kwellingen beoordeeld worden naar de inwendige verlatenheid en troosteloosheid. Als zoodanig stelde ik mijn toestand voor als een der ergste.

Arme stervelingen, die wij zijn, onze eigenliefde beheerscht alles. Wij denken slechts aan ons zeiven. Wij vergelijken het geluk van anderen met het onze, doch slechts om hun dien voorspoed te benijden en ons te beklagen ; vooral vergelijken wij onze ellenden met die onzer broeders en deze schijnen immer minder zwaar, minder onverdraaglijk. Wij willen in den tegenspoed niet erkennen, dat er menschen zijn, ongelukkiger dan wij. Deze gesteltenis is zeer afkeurenswaardig. Zij verbittert en vermeerdert onze kwalen, terwijl zij ons bovendien de verdiensten van ons lijden doet verliezen. Wat is liet betreurenswaardig, dat de geest des Christendoms niet hechter in onze harten gevestigd is.

De aanblik dezer slachtoffers, de duistere wouden, de afgrijselijke wegen, het verhaal der moordaanslagen, eertijds in deze woestijnen gepleegd, alles bracht er toe bij, om op dit oogenblik mijne smart en mijne ontsteltenis te verhoogen, doch ik deed pogingen om de droevige gedachten, die mij bezighielden en mijne smarten verdubbelden, te verdrijven. Wederom zon ik op middelen om eene vlucht te beproeven. Wat kan de verbeelding den menscli toch verre voeren! Het kwam mij zelfs in de gedachte mijne echtgenoote in mijne vlucht uit Siberië de behulpzame hand te laten bieden. Ik deelde haar, zoo kwam het mij voor, mondeling mijne ontwerpen mede, besprak met haar de uitvoering en zij verklaarde mij, dat de goede uitslag