is toegevoegd aan je favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Wilt gij naar Ischin gaan; het is de dichtst nabijgelegen stad, zij is driehonderd twee en veertig wersten of nagenoeg vijftig mijlen van Duitschland verwijderd; indien gij echter toestemt mijn raad te volgen, dan zou ik Kurgan voorstellen, die plaats is wel is waar verder verwijderd — vierhonderd zeven en twintig wersten of vier en zestig mijlen van Duitschland — maar het klimaat is er ontegensprekelijk veel zachter. De streek is het Italië van Siberië; zelfs groeien er wilde kersen, en wat nog meer zegt: gij vindt er goede en uitmuntende lieden, met wie men gemakkelijk en aangenaam kan omgaan.

— Ik stem er in toe mij naar Kurgan te begeven, doch zeg mij, Excellentie, of ik eenige weken te Tobolsk kan vertoeven, om van mijne vermoeienissen uit te rusten en de ongemakken der reis te herstellen.

De gouverneur dacht een oogenblik na; vervolgens keurde hij welwillend mijn voorstel goed en beloofde zelfs een geneesheer te ontbieden. Ik had hem nog eene tweede vrij belangrijker vraag te doen, ik duchtte eene weigering en durfde er niet van spreken; de gouverneur bemerkte mijne besluiteloosheid, en ondervroeg mij. Toen bekende ik openhartig, dat ik vreesde hem te verzoeken, mij verlof te geven aan mijne vrouw te schrijven.

Dat staat u volkomen vrij! antwoordde hij minzaam.

— En aan den keizer?

— Zonder eenig bezwaar, doch dit moet geschieden onder het couvert van den gouverneur generaal: deze zal uwe brieven verzenden, indien zij niets bevatten, wat afkeurenswaardig of gevaarlijk is."

Ik stond aanstonds op, en voelde mijn hart verruimd; ik verzocht den Heer Von Kuschelef mij een logement in de stad aan te wijzen; hij voldeed oogenblikkelijk aan mijn verzoek. Ik verliet zijne Excellentie met dankbaarheid in 't gemoed en mij opnieuw in zijne welwillendheid aanbevelend.