is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerste vertroosting, welke hij mij verschafte. Kinioekof betoonde mij al aanstonds na de gebruikelijke plichtjjlegingen van personen, die elkaar nog niet kennen, het grootste vertrouwen en koesterde de oprechte begeerte om mij aan hem te verbinden. Hij zocht naar middelen en vond ze zonder moeite. Allereerst sprak hij van eene kleine bibliotheek, die in zijn bezit was. Hij beloofde mij boeken, eene welkome zaak voor mij, die zoo langen tijd van lectuur beroofd was. Ik vernam van hem, dat de keizer onlangs den invoer van alle buitenlandsche boeken in zijne Staten verboden had; bijgevolg werd ieder smokkelboek, dat men zich verschaffen kon, een ware schat. Hij vertelde mij, dat verscheidene mijner werken in Siberië zeer gewild waren en voegde er bij, wat mij zeer vleiend was, dat mijne aankomst te Tobolsk meer sensatie had verwekt dan die der zes generaals, door den keizer herwaarts gezonden. Einüjk stelde hij mij voor, mijn intrek in zijne woning te nemen. Wij verlieten elkaar na een uur van gezellig onderhoud, beiden ten hoogste voldaan.

Van lieverlede ontving ik bezoek van andere ballingen; vooreerst van den baron van Sommaruga, geboren te Weenen, die kolonel was in Oostenrijkschen dienst en ridder der orde van Maria Iheresia. Veertien dagen, nadat men hem had weggevoerd, had zijne echtgenoote zich moedig van hare bloedverwanten gescheiden, om hem op te sporen. Zonder een enkel woord Russisch te verstaan en alleen vergezeld vaneen koetsier, had zij zich op weg begeven, besloten haar echtgenoot in zijn ballingschap op te zoeken. Te Moscou vernemende, dat hij te Twer ziek lag, keerde zij op hare schreden terug. Zij \ ond haar echtgenoot in deze stad bedlegerig. Daar wijdde zij hem de teederste zorgen en zij mocht het genoegen smaken hem te zien herstellen; vervolgens was zij hem tot Tobolsk ge^ olgd. Ik had vaak gelegenheid hare standvastigheid en toegenegenheid te bewonderen, en ook hare naastenliefde, want in de eerste dagen na mijne aankomst, toen ik aan zooveel nog gebrek had, dewijl ik zelf niets klaar kan maken en nog minder durfde vragen, wat ik begeerde, had zij de goedheid mij verscheidene malen soep en andere gerechten harer tafel te zenden.