is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VII.

Mijne bezigheden.

feni'njiirtja.t mij betreft, die altijd in denzelfden toestand ver[11li keerde> ik bracht een groot gedeelte van mijn tijd ^JLJjiyi door met aan mijne echtgenoote te schrijven. Meer

dan 10 lange brieven moest zij door tusschenkomst mijner nieuwe vrienden en van de eerlijke kooplieden, waarvan ik hooger sprak, ontvangen hebben. Eerlang genoot ik een betere gezondheid, dank aan de ontspanning, die ik nemen kon. Ook werd ik in mijne eenzaamheid niet meer gekweld door den raadsheer, die bij een zijner vrienden inwoonde. Een gedeelte van den voor- en den namiddag gebruikte ik om de geschiedenis mijner ongelukkige lotgevallen te schrijven. Ik had geen inkt, maar ik wist mij die te bezorgen door een staafje Chineesche inkt in eene vaasje op te lossen. Tegen den middag, ging ik eene wandeling maken; ik beklom de rotsen, die zich rondom Tobolsk bevinden en die zich schilderachig verheffen te midden van onstuimige stroomen; ik wandelde langs de kalme meren en doorkruiste de ontzaggelijke wouden, waardoor zij omringd waren. Mijn oog rustte op ieder vaartuig, dat ik bemerkte; mijne verbeelding spiegelde mij voor, dat mijne familie op het meer dobberde en op mij afvoer, terwijl ik mij ongerust maakte, of zij wel voet aan wal zetten zou. Na mijne wandeling begaf ik mij naar den gouverneur, om met hem te dineeren of wel ik werd de gast van den raadsheer van het hof, den Heer Peterson: zelden