is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan op voordeelige wijze de reis te maken. Ik verzocht den raadsheer niet te willen vergeten, dat hij de drager was van mijne Memorie aan den keizer. Hij zwoer mij, die Memorie in persoon aan den vorst te overhandigen. Den volgenden dag vertrok hij, zeer ontevreden op den gouverneur, die hem tijdens zijn verblijf in Tobolsk niet een enkele maal ten diner had uitgenoodigd. Mijnheer Yon Kuschelef duldde nimmer, niet welopgevoede personen aan zijn disch.

Het was de 13e Juni, twee uur na den middag, toen ik, na afscheid genomen te hebben van al mijne vrienden, mij in treurige stemming naar den oever begaf, waar ik den wagen reeds op het dek der boot zag. Ik moest dus hoe ongaarne ook, den weg der ballingschap naar Kurgan inslaan. Onze tocht voerde ons eerst naar de kleine stad Jaluterski, reeds 427 wersten van Tobolsk verwijderd. De wateren waren aanmerkelijk gezwollen en wij waren genoodzaakt ons tot de grenzen van Tinnen terug te trekken, om vandaar onzen weg in zuidelijke richting voort te zetten. Wij brachten den nacht te Tinnen door bij een schrijver, die ons met veel welwillendheid de gastvrijheid aanbood. Voor onze paarden moesten wij op dezen tocht den prijs der Ukase voldoen, d. w. z. één kopek voor twee paarden per werste.

Op eenigen afstand van Tinnen, zag ik in een vochtig bosch een wonder van plantengroei, hetwelk ik dikwijls aan bekwame natuurkundigen verhaald heb en dat hun zeer zonderling scheen. Er bevonden zich daar in eene ruimte van ongeveer zeshonderd passen, een ontelbare hoeveelheid roode bloemen, waarop sneeuwvlokken schenen neder te liggen: dit schouwspel trof mij; ik gaf last het rijtuig stil te houden, en begaf mij naar het perk. Ik vond de bloem waarlijk bekoorlijk. Op een stengel van ongeveer vijf duim *) getooid met bladeren, welke weinig verschillen van die der dalleliën, hing een klein zakje; dit kon anderhalven duim in het vierkant meten. Aan den bovenkant droeg het linten als om het te sluiten. Blaadjes in den vorm van een hart versierden het. Deze hadden boven eene sneeuwwitte, van onder eene purperroode kleur. Men kon gemakkelijk in dit

*) Oude Fransche maat: 27 millimeter.

11