is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's menschen hart weder ellende, kommer en verlatenheid te ondervinden. Dan vooral is de sterveling ten prooi aan een ontroostbaar verdriet en hij is geneigd tegen de Voorzienigheid te morren. Gelukkig, als men in die oogenblikken christelijke gevoelens heeft. Men zal dan begrijpen, dat degene, die dit nieuwe kruis overzendt dezelfde is, die de vertroosting had bezorgd, en een straal van hoop zal door de wolken van smart en verdriet heenschieten. Wel, hoe zal de goede God heden minder bezorgd zijn voor ons geluk dan Hij het gisteren was? Een christelijk gemoed gevoelt bovendien, behalve de overtuiging, die het geloof hem geeft en die hem geruststelt, te midden der wreedste beproevingen, een sterke bemoediging: een geheimzinnige balsem schijnt door den Hemel uitgestort op de nieuwe wonden, die hem kwellen, en verzacht van lieverlede de smart. Het is voldoende de Levens der Heiligen te lezen, om u te overtuigen, hoe heilzaam en krachtig de genade des Heeren werkt in degenen, die zich geheel aan Gods welbehagen overgeven.

Ongevoelig herkreeg ik een weinig moed, ik trachtte mijn walging te overwinnen en hield mij bezig met het regelen mijner zaakjes.

Nauwelijks was er een uur na mijn intrek in dat armzalig verblijf verloopen, of de goede Heer Gravi zond mij een ham, eenige broodjes, eieren, versche boter en andere dergelijke behoeften; Rossi bereidde er een uitmuntend souper van, hetwelk hij veel eer aandeed; ik zelf liet het bijna onaangeroerd. Na den maaltijd trachtte ik een weinig te rusten op mijn harde legerstede, doch het ongedierte en het verdriet weigerden mijnen oogleden den slaap.

Den volgenden morgen stond ik vroegtijdig op. Ik kreeg al spoedig bezoek van verschillende personen, welke voor notabelen der stad doorgingen. Gaarne wil ik ze achter elkaar opnoemen, opdat men een denkbeeld hebbe van hetgeen men te Kurgan goed gezelschap noemt.

Stephaan Osipowitsch, kapitein of chef van de algemeene politie, belast met de inspectie der straten en bruggen en bovendien opperrechter over de geschillen, welke er tusschen de boeren rijzen. Het was een goede, dienstvaardige, vroolijke